• VUI LÒNG ĐỌC QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI TRƯỚC KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN
    Hỗ trợ
    Chat ngay

Base address Tân Thiên Long 8.11.2014

vuthanhlam

New Member
Nhân vật :
$base_char = 0x882720
$base_char = _MemoryRead($base_char,$MEMID)
$base_char = _MemoryRead($base_char + 0x70,$MEMID)
$base_char = _MemoryRead($base_char + 0x1dc,$MEMID)
$base_char = _MemoryRead($base_char + 0x4,$MEMID)
$name = _MemoryRead($base_char + 0x34,$MEMID,"char[16]")
$mp_cur =_MemoryRead($base_char + 0x2420,$MEMID) ;mana hien tai
$mp_max = _MemoryRead($base_char + 0x249C,$MEMID) ;mana max
$hp_cur = _MemoryRead($base_char + 0x2424,$MEMID) ;mau hien tai
$hp_max =_MemoryRead($base_char + 0x2498,$MEMID) ;mau max
$cap = _MemoryRead($base_char + 0x64,$MEMID) ; c?p nhân v?t
$exp_cur = _MemoryRead($base_char + 0x242c,$MEMID) ; di?m kinh nghi?m hi?n t?i c?a char

Pet
$base_pet = 0x882c24
$base_pet = _MemoryRead($base_pet,$MEMID)
$base_pet = _MemoryRead($base_pet + 0x4f71c,$MEMID)
$pet = _MEMORYREAD(_MEMORYREAD(0x8886d8,$MEMID) + 0x5c,$MEMID) ; Th? t? pet dang target
$hppet = _MEMORYREAD($base_pet + 0x44 + $pet*0x144,$MEMID)
$hppet_max = _MEMORYREAD($base_pet + 0x48 + $pet*0x144,$MEMID)

Target
$base_atk = 0x85c558
$base_atk = _MEMORYREAD($base_atk,$MEMID)
$base_atk = _MEMORYREAD($base_atk,$MEMID)
$base_atk = _MEMORYREAD($base_atk + 0xc,$MEMID)
$atk = _MEMORYREAD($base_atk + 0x64,$MEMID)
 
Related threads
Top